algemene voorwaarden

Artikel 1.

Langelaar Klinkhamer Advocaten B.V. (hierna: “LKA”) is een besloten vennootschap die de rechtspraktijk (advocatuur) uitoefent. LKA is een samenwerking van haar aandeelhouders bestaande uit praktijkvennootschappen van aan LKA verbonden advocaten. LKA maakt mede gebruik van de handelsnaam “Ko & Co Advocaten”.

Artikel 2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan LKA, waaronder opdrachten aan haar aandeelhouders en aan personen verbonden aan LKA.

Artikel 3.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan LKA te zijn gegeven met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde aandeelhouder of persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 4.

Onder aan LKA verbonden personen worden begrepen haar werknemers, de door haar ingeschakelde derden, haar bestuurders en haar aandeelhouders (de bestuurders van haar aandeelhouders daaronder begrepen).

Artikel 5.

Aan LKA verbonden personen en hun eventuele rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen (“onherroepelijk beding ten behoeve van derden”).

Artikel 6.

Iedere aansprakelijkheid van LKA ongeacht de grondslag is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van LKA wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat LKA in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Artikel 7.

Indien geen uitkering op grond van de in artikel 6 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag van Euro 10.000,–.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.

Artikel 9.

In geval van opzet of grove schuld aan de zijde van LKA, haar bestuurders of feitelijk leidinggevenden kan LKA op de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geen beroep doen.

Artikel 10.

Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LKA aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 11.

LKA en personen die bij LKA werkzaam zijn of waren, zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door LKA ingeschakelde derden. Opdrachtgever machtigt LKA eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel  12.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de resultaten van) de opdracht geen rechten ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. LKA aanvaardt ongeacht de grondslag geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

Artikel 13.

LKA kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gehouden zijn de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en moet ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet bij de autoriteiten melden.

Artikel 14.

LKA heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek aan te passen (per 1 januari van ieder jaar).

Artikel 15.

Naast het overeengekomen uurtarief zullen aan de opdrachtgever verschotten en omzetbelasting in rekening worden gebracht met een gespecificeerde nota. Eventueel door de opdrachtgever betaalde voorschotten kunnen op ieder door LKA gewenst moment worden verrekend met uitstaande declaraties. Eventueel resterende voorschotten zullen met de einddeclaratie worden verrekend. Het daarna resterende bedrag zal worden gerestitueerd aan de opdrachtgever.

Artikel 16.

Betaling van declaraties van LKA en/of van haar aandeelhouders dient, zonder korting, opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd aan LKA kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de declaratie.

Artikel 17.

Bij gebreke van betaling binnen de in artikel 16 bedoelde termijn is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien betaling na aanmaning uitblijft is LKA gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, 141 en 142) .

Artikel 18.

Bij niet betaling van de door of in opdracht van LKA voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is LKA gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van LKA voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 19.

LKA heeft een kantoorklachten-regeling waarop opdrachtgevers een beroep kunnen doen. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de websites van LKA en Ko & Co Advocaten.

Artikel 20.

In het kader van de dienstverlening door LKA worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om gegevens die de opdrachtgever zelf heeft verstrekt of die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever worden verstrekt. Welke gegevens LKA precies verwerkt en met welk doel, is omschreven in de Privacyverklaring van LKA en Ko & Co Advocaten. Deze is te vinden op de website van LKA en Ko & Co Advocaten en kan ten allen tijde worden opgevraagd.

Artikel 21.

Na de uitvoering van de overeenkomst, worden naam en e-mailadres van de opdrachtgever toegevoegd aan een lijst met relaties van LKA om zakelijke contact te kunnen onderhouden. LKA kan bijvoorbeeld nieuwsbrieven of uitnodigingen voor juridisch-inhoudelijke bijeenkomsten versturen. De opdrachtgever kan te allen tijde aangeven uit deze lijst verwijderd te willen worden.

Artikel 22.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.

Artikel 23.

Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal gesteld. Bij interpretatiegeschillen is de Nederlandstalige versie bepalend.

Rotterdam, 1 januari 2020

 
 
Naar de inhoud springen