Zoek

Een juridische blik op de verkoop van paarden

Een juridische blik op de verkoop van paarden

De verkoop van paarden brengt risico’s op juridisch geschillen met zich. Het is verstandig om daar vooraf over na te denken en maatregelen te treffen om de kans op een geschil te verkleinen en bij een eventueel geschil sterker te staan. In dit artikel geef ik daarvoor informatie en tips.

Non-conformiteit

Als je een paard verkoopt, moet het aan de koopovereenkomst beantwoorden. Oftewel: het paard moet voldoen aan wat de koper daar op grond van de koopovereenkomst van mocht verwachten.

Een voorbeeld: als je een paard verkoopt als springpaard, moet het daar geschikt voor zijn en kunnen springen. Als het paard niet beantwoordt aan de koopovereenkomst – niet kan springen en dus niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten (non-conform is) – kan de koper de koopovereenkomst mogelijk ontbinden. De verkoper moet het paard dan terugnemen en de koopprijs (eventueel met extra gemaakte kosten) terugbetalen aan de koper.  

Het is daarom verstandig om te bespreken en in de koopovereenkomst op te nemen waar het paard voor wordt gebruikt en waar de koper het paard voor wil gebruiken (bijvoorbeeld als springpaard). Dan is dat duidelijk. Ook is het belangrijk om vooraf eventuele gebreken van het paard (bijvoorbeeld aandoeningen, ook die uit het verleden) met de koper te bespreken en in de koopovereenkomst te vermelden. De koper kan dan achteraf niet zeggen dat het paard daardoor niet aan de koopovereenkomst beantwoordt.

De koopovereenkomst kan alleen worden ontbonden als het paard bij aflevering niet aan de koopovereenkomst beantwoordde. In een gerechtelijke procedure is het aan de koper om dat te bewijzen. Als je een professionele verkoper bent en je verkoopt een paard aan een consument (een consumentenkoop), wordt de consument geholpen met een bewijsvermoeden: als het gebrek binnen één jaar na aflevering aan het licht komt, wordt (in beginsel) vermoed dat het paard bij aflevering niet aan de koopovereenkomst beantwoordde, tenzij de verkoper bewijst dat dit wel zo was. Mogelijk wordt die wettelijke termijn van één jaar binnenkort weer teruggebracht naar zes maanden.

Het is voor verkopers belangrijk vooraf te bedenken of sprake is van een consumentenkoop, omdat daarvoor bijzondere regels gelden. Consumentenkoop of niet, in beide gevallen raad ik aan om vooraf ‘bewijs’ te verzamelen dat het paard aan de overeenkomst beantwoordt. Maak bijvoorbeeld kort voor de aflevering foto’s van hoeven, beenwerk en gebit en filmpjes waarop te zien is dat het paard wordt gereden en/of beweegt. Laat het paard – juist als verkoper – daarnaast vooraf veterinair keuren, zeker als het een duurder paard betreft.

Mededelingsplicht

Als verkoper van een paard heb je een mededelingsplicht. Dat houdt in dat de verkoper bepaalde informatie over het paard voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst met de koper moet delen. Als je iets weet over het paard en je weet of denkt dat die informatie voor de koper van belang is voor zijn beslissing over de koop, is het belangrijk om de koper daarover te informeren. Doe je dat niet en de koper komt daarachter, dan kan de koper de koopovereenkomst mogelijk vernietigen op grond van dwaling. Ook vernietiging heeft (in elk geval) tot gevolg dat de verkoper het paard moet terugnemen en de koopprijs plus eventueel gemaakte kosten) aan de koper moet terugbetalen. Het is daarom belangrijk om die relevante informatie (bijvoorbeeld veterinaire gebreken uit het verleden) vooraf aan de koper te melden, ook al vraagt de koper daar niet naar. Vermeld die informatie ook in de koopovereenkomst met de opmerking dat de koper daarvan op de hoogte is. Dan ligt dat vast.

Koop op afstand

De verkoop van een paard kan een koop op afstand zijn. Dat is het geval als het een koopovereenkomst tussen een professioneel handelende verkoper en een consument betreft,

die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en dat gebeurt zonder dat de handelaar en consument op hetzelfde moment persoonlijk aanwezig zijn en slechts gebruik wordt gemaakt van een middelen voor communicatie op afstand. Zo kan de koop van een paard via een online veiling een koop op afstand zijn. Bij een koop op afstand kan de koper, als de verkoper een professioneel handelende partij is, de koopovereenkomst binnen veertien dagen ontbinden zonder opgave van redenen. Als professioneel handelende verkoper moet je de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informeren over dit ‘herroepingsrecht’. Als je dat niet doet, wordt de termijn om te mogen ontbinden verlengd met maximaal een jaar. Het is dus raadzaam om er vooraf op bedacht te zijn of sprake is van een koop op afstand en op de verplichtingen die dan gelden.

Schriftelijke koopovereenkomst

Zoals uit het voorgaande blijkt, is het van groot belang om een schriftelijke koopovereenkomst aan te gaan. Daarin moeten afspraken worden vastgelegd over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de (betaling van de) koopprijs, (af)levering van het paard, moment risico-overgang en aansprakelijkheid. Het is belangrijk dat die afspraken achteraf kunnen worden bewezen.

Conclusie

Om geschillen te voorkomen is het raadzaam om vooraf juridisch advies in te winnen en om een koopovereenkomst te laten opstellen/controleren.

Wibe Reddingius

Wibe Reddingius is advocaat en partner bij Langelaar Klinkhamer Advocaten. Hij specialiseert zich op het gebied van het ondernemingsrecht, contractenrecht en (internationaal) handelsrecht. Daarnaast is Wibe specialist op het gebied van het hippisch recht en is hij als zodanig advocaat van bekende ruiters en amazones, fokkers, handelaren en hippische brancheorganisaties. Vragen naar aanleiding van deze blog post? Neem contact op met Wibe door te mailen naar reddingius@langelaarklinkhamer.com.

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud