Search

Paard (verl)leasen: wat te regelen?

Paard (verl)leasen: wat te regelen?

Paardenlease is een veelvoorkomend fenomeen. Ook bij het (ver)leasen van een paard (of pony) is het belangrijk om daarover duidelijk afspraken te maken en schriftelijk vast te leggen.

In dit artikel worden een aantal onderwerpen besproken die in elk geval van belang zijn om in de leaseovereenkomst te regelen.

Paardenlease

Bij paardenlease stelt de eigenaar het paard (gedeeltelijk) beschikbaar aan een ander, zodat die ander – de ‘leaser’ – het paard kan verzorgen en berijden. In ruil daarvoor ontvangt de eigenaar vaak een (vaste) vergoeding van de leaser. Er zijn diverse redenen om een paard te (ver)leasen.

Een reden voor de eigenaar om zijn paard te verleasen kan bijvoorbeeld zijn om extra inkomsten te verwerven. Een reden om een paard te leasen – in plaats van te kopen – kan bijvoorbeeld zijn dat de leaser het geld niet heeft om een paard aan te schaffen en/of te onderhouden.

Juridische kwalificatie

De term ‘leasen’ is geen juridisch begrip. Een ‘leaseovereenkomst’ met betrekking tot een paard kan over het algemeen juridisch worden gekwalificeerd als een huurovereenkomst, maar in sommige gevallen als een bruikleenovereenkomst. Van een huurovereenkomst is simpel gezegd sprake als de eigenaar van het paard (de verhuurder) met een ander (de huurder) overeenkomt dat de huurder het paard mag ‘gebruiken’ in ruil voor een tegenprestatie. Van een bruikleenovereenkomst is daarentegen sprake als er geen tegenprestatie verschuldigd is voor het gebruik van het paard.

Afspraken vastleggen

Net als voor alle overeenkomsten geldt ook voor de leaseovereenkomst dat het belangrijk is om duidelijk afspraken te maken en schriftelijk vast te leggen. Hierna worden een aantal onderwerpen besproken die in elk geval van belang zijn om in de leaseovereenkomst te regelen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Allereerst is het noodzakelijk om afspraken te maken over de belangrijkste kenmerken van de leaseovereenkomst. Een belangrijk kenmerk van de leaseovereenkomst is dat de eigenaar van het paard het gebruik daarvan verstrekt aan de leaser. Het is dus van belang om afspraken te maken over dit gebruik (Waar bestaat het gebruik uit? Welke voorwaarden worden daaraan gesteld? etc.). Als er een tegenprestatie verschuldigd is, dan is het ook nodig om in de leaseovereenkomst op te nemen waar die tegenprestatie uit bestaat. Meestal zal die tegenprestatie een vergoeding zijn, zodat in de leaseovereenkomst de hoogte van die vergoeding moet worden vermeld en wanneer en hoe die moet worden betaald.

KOSTEN

Over het algemeen zal de eigenaar van het paard de kosten van het paard, zoals de kosten voor stalling en voer, de hoefsmid en de dierenarts, voor zijn rekening nemen. Dat kan overigens een reden zijn voor de leaser om een paard te willen leasen. De eigenaar van het paard en de leaser kunnen ook afspreken dat bepaalde kosten (mede) voor rekening van de leaser komen. Het is aan te bevelen om in de leaseovereenkomst op te nemen wie welke kosten draagt.

AANSPRAKELIJKHEID

Paarden kunnen schade toebrengen aan eigendommen van een ander en persoonlijk letsel veroorzaken. Als wettelijk uitgangspunt geldt dat in principe de bezitter van het paard aansprakelijk is voor de schade die het paard veroorzaakt. Partijen kunnen onderling afspraken daarover maken zoals dat de eigenaar de leaser dient te vrijwaren voor zulke schade.

DUUR OVEREENKOMST EN OPZEGGINGSMOGELIJKHEID

Een leaseovereenkomst is een duurovereenkomst. Dat houdt in dat de overeenkomst voor langere tijd wordt aangegaan, zodat de partijen bij die overeenkomst gedurende een langere periode rechten en plichten hebben. Het is daarom van belang om de duur van de leaseovereenkomst vast te stellen.

In het verlengde daarvan kunnen partijen afspraken maken over de mogelijkheid tot (tussentijdse) opzegging van de leaseovereenkomst. Er kunnen zich tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst situaties voordoen waarin de eigenaar van het paard of de leaser de leaseovereenkomst op een eerder moment wil beëindigen. Als partijen dat willen, kunnen zij voor die situaties een tussentijdse opzegmogelijkheid in de leaseovereenkomst opnemen. In dat geval is van belang om in de leaseovereenkomst te vermelden wie de overeenkomst tussentijds mag opzeggen, (eventueel) in welke gevallen, welke opzegtermijn geldt en hoe de overeenkomst kan worden opgezegd.

Conclusie

Bij het (ver)leasen van een paard is het dus belangrijk om hierover in een schriftelijke overeenkomst duidelijke afspraken te maken, waaronder over de belangrijkste kenmerken van de leaseovereenkomst, de kosten van het paard, aansprakelijkheid, de duur van de leaseovereenkomst en een (eventuele) tussentijdse opzegmogelijkheid. Natuurlijk zijn er nog meer onderwerpen te regelen in de leaseovereenkomst, waaronder de situatie dat de eigenaar het paard wil verkopen, de beslissingsbevoegdheid over het paard (die ligt overigens als uitgangspunt bij de eigenaar), wat te doen bij het overlijden van het paard en gedragsregels.

Wibe Reddingius

Wibe Reddingius is advocaat en partner bij Langelaar Klinkhamer Advocaten. Hij specialiseert zich op het gebied van het ondernemingsrecht, contractenrecht en (internationaal) handelsrecht. Daarnaast is Wibe specialist op het gebied van het hippisch recht en is hij als zodanig advocaat van bekende ruiters en amazones, fokkers, handelaren en hippische brancheorganisaties. Vragen naar aanleiding van deze blog post? Neem contact op met Wibe door te mailen naar reddingius@langelaarklinkhamer.com.

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud