Zoek

De WIEG: extra geboorteverlof voor mannen en andere partners

De WIEG: extra geboorteverlof voor mannen en andere partners

Mannen en andere partners van de moeder hebben na de geboorte van hun kind recht op verlof. Een andere partner kan ook een vrouw zijn bij LGBT stellen. Dit verlof voor partners is per 1 januari 2019 uitgebreid door de inwerkingtreding van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, oftewel de ‘WIEG’. Wat houdt deze nieuwe verlofregeling in? Wij vertellen u graag wat meer.

Doelstellingen WIEG

Het verlengen van het verlof voor partners levert volgens de regering een positieve bijdrage aan de band tussen de partner en zijn of haar kind. Ook moet het de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroten, omdat er minder verschil zit in de duur van het verlof van beide ouders. Daarnaast zou de invoering van de WIEG bijdragen aan het creëren van een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden.

Invoering geboorteverlof

Vóór 1 januari 2019, kreeg de partner van de moeder na de geboorte van het kind twee dagen betaald kraamverlof, vaak ook partnerverlof genoemd, ongeacht de wekelijkse arbeidsduur. Daarnaast mocht de partner van de moeder in de eerste vier weken na de bevallig drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Deze rechten komen met de invoering van de WIEG te vervallen.

Vanaf 1 januari 2019 heeft de partner van de moeder recht op een geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Werkt een partner vijf dagen per week, dan heeft deze dus recht op vijf dagen geboorteverlof. Werkt de partner drie dagen per week, dan heeft deze recht op drie dagen geboorteverlof. Gedurende het geboorteverlof moet de werkgever het salaris doorbetalen.

Het geboorteverlof moet binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen, gerekend vanaf de eerste dag na de bevalling. De partner bepaalt op welke wijze hij of zij invulling geeft aan het verlof. Het geboorteverlof mag dus ook verspreid over die vier weken worden opgenomen. De werkgever kan het verzoek van de partner om het geboorteverlof op een bepaalde manier op te nemen niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het recht op geboorteverlof krijgen partners met ingang van 1 juli 2020 het recht om vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur als aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald. De werkgever hoeft het salaris gedurende die periode dus niet door te betalen.

Partners hebben gedurende het aanvullend geboorteverlof wel recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van hun (dag)loon. Daarvoor geldt echter wel een maximum ter hoogte van 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2019 EUR 214,28 bruto.

Het aanvullend geboorteverlof moet worden opgenomen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Ook voor aanvullend geboorteverlof geldt dat de partner in beginsel zelf mag bepalen hoe hij of zij het verlof opneemt. Anders dan bij geboorteverlof, kan de werkgever op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang de wijze waarop de partner invulling aan het verlof wenst te geven wijzigen in overleg met de partner. Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is slechts in uitzonderlijke situaties sprake, bijvoorbeeld als de partner op bepaalde dagen onmisbaar is voor de werkgever en de werkgever geen vervanging kan regelen. Let op: de partner moet echt onmisbaar zijn. Dat de afwezigheid van de partner een roosterprobleem voor de werkgever oplevert is onvoldoende voor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof is met de invoering van de WIEG per 1 januari 2019 uitgebreid van vier weken naar zes weken. Tijdens adoptie- of pleegzorgverlof hoeft de werkgever het salaris van de partner niet door te betalen, maar hebben de adoptie- of pleegouders recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het (dag)loon. Ook hiervoor geldt het maximumdagloon als maximum.

De ouders kunnen het adoptie- en pleegzorgverlof gedurende 26 weken opnemen, namelijk vanaf vier weken voorafgaand aan de eerste dag dat het kind in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken na de eerste dag van opname. Het verlof wordt in principe aaneengesloten opgenomen, maar kan ook gespreid worden opgenomen tenzij de werkgever zich daartegen verzet wegens een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Onze conclusie

De WIEG is wat ons betreft een goede zaak en brengt de positie van de moeder en de partner van de moeder na de geboorte van een kind wat meer in balans. De werkgever zal de partner iets langer moeten missen, maar maatschappelijk gezien heeft iedereen er baat bij als zowel moeder als partner meer tijd betaald aan zorg kunnen besteden. Het zal leiden tot blijere ouders en daardoor ook blijere werknemers. En blije werknemers doen met meer plezier hun werk! Heeft u vragen of behoefte aan advies of meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact met ons op.

Hian Li Ko

Heb je vragen over dit blog neem dan gerust contact op. Mail op ko@kc-advocaten.nl of bel op 010 35 10 299

Bekijk alle posts over:

Ga naar de inhoud