Zoek

privacy statement

Algemeen

Langelaar Klinkhamer Advocaten B.V. (“LKA”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die we anderszins verkrijgen zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens LKA verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

LKA is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. LKA verwerkt uw persoonsgegevens om juridische diensten te kunnen leveren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Als rechtzoekende of in een andere (persoonlijke) hoedanigheid verstrekt u op grond van een overeenkomst of met uw toestemming persoonsgegevens aan LKA.

Doel verwerking persoonsgegevens

LKA verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • communicatie-activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

LKA verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • basisgegevens, zoals naam -, adres -, woonplaats- of kantoorgegevens;
 • telefoonnummers;
 • overige contactgegevens, zoals postadres, emailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;
 • geslacht, geboortedatum, leeftijd, nationaliteit en burgerlijke staat;
 • financiële gegevens, zoals rekeningnummer, creditcardnummer en inkomensgegevens;
 • gegevens ten behoeve van onze communicatieactiviteiten, zoals het bijwonen van evenementen en bijeenkomsten;
 • werk- of arbeidsgerelateerde gegevens;
 • bedrijfsgegevens
 • CV (sollicitanten)

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt LKA omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

LKA verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
Delen van persoonsgegevens met derden

LKA deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van LKA, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan LKA persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van LKA uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door LKA ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

LKA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval LKA gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal LKA in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

LKA bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij LKA aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Langelaar Klinkhamer Advocaten B.V., ko@langelaarklinkhamer.com, Veerkade 5c, 3016 DE, Rotterdam, 010 411 4146.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, zullen wij u ter verificatie verzoeken een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs te tonen. LKA neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van LKA zijn buttons om webpagina’s te kunnen delen op social media, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. LKA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement

LKA heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van LKA gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Mevrouw mr. H.L.A. Ko, ko@langelaarklinkhamer.com, Veerkade 5c, 3016 DE Rotterdam, 010 411 4146.

Dit privacy statement is op 20 december 2018 vastgesteld.

Ga naar de inhoud